Διάρκεια Προστασίας, Λήξη και Ανανέωση Σήματος

Διάρκεια ισχύος ενός σήματος:

Η προστασία ενός εμπορικού σήματος διαρκεί για μία δεκαετία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης και μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαετία με αίτηση του δικαιούχου. Προϋπόθεση για την παράταση είναι η καταβολή του τέλους ανανέωσης.

Η αίτηση για την ανανέωση πρέπει να κατατίθεται μέσα στο τελευταίο έτος της προστασίας και να συνοδεύεται από την καταβολή τέλους ανανέωσης.

Ανανέωση εμπορικού σήματος:

Αν η αίτηση για την ανανέωση του σήματος γίνει εμπρόθεσμα, δηλαδή κατά το τελευταίο έτος της προστασίας, τότε καταβάλλεται μαζί και το τέλος ανανέωσης. Μπορεί επίσης να προσκομισθεί και σχέδιο βεβαίωσης ανανέωσης εις διπλούν, ένα από τα οποία θα σφραγιστεί και θα υπογραφεί για να παραληφθεί από το δικαιούχο.

Σε περίπτωση που την αίτηση δεν υποβάλλει ο ίδιος ο καταθέτης, πρέπει να προσκομιστεί πληρεξούσιο μόνο αν ο υποβάλλων τη δήλωση δεν είναι ο εγγεγραμμένος στα βιβλία σημάτων ως πληρεξούσιος του δικαιούχου.

Αν παρέλθει η δεκαετία το σήμα θα διαγραφεί;

Υπάρχει η δυνατότητα μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την παρέλευση της δεκαετούς προστασία του σήματος να ανανεωθεί το σήμα με αίτηση που καταθέτει ο δικαιούχος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπρόθεσμη αυτή ανανέωση του σήματος είναι η καταβολή του τέλους ανανέωσης αυξημένου κατά το ήμισυ. Αν όμως δεν κατατεθεί αίτηση για ανανέωση του σήματος ούτε έξι μήνες μετά τη λήξη της προστασίας τότε το σήμα διαγράφεται.

Αν ο δικαιούχος, παρότι επέδειξε όλη την επιμέλεια που επιβάλλουν οι περιστάσεις, δεν μπόρεσε να τηρήσει την προθεσμία και να καταθέσει εμπρόθεσμη αίτηση ανανέωσης λόγω ανωτέρας βίας ή τυχηρού ή άλλου σπουδαίου λόγου που εκφεύγει της ευθύνης του, τότε δύναται να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του.

Παραίτηση δικαιούχου:

Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος θελήσει να παραιτηθεί απο το σήμα του, θα πρέπει με έγγραφη δήλωση για το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία το σήμα έχει καταχωρισθεί.

Η TRADEMARK EXPERTS αποτελεί τον εξειδικευμένο συνεργάτη των επιχειρήσεων στην κατοχύρωση εμπορικού σήματος.

Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος αποτελεί μία υπόθεση αρκετά σοβαρή για τη γέννηση και την ευημερία μίας επιχείρησης, αφού αποτελεί το όχημα για τη διαφήμισή της στο καταναλωτικό κοινό, δίνοντας προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση, αφού σιωπηρά υπόσχεται ποιότητα και εγγύηση.

Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντική η νομική κατοχύρωση του εμπορικού σήματος καθώς και η μετέπειτα περιφρούρησή του για πάντα.

Το προσωπικό της TRADEMARK EXPERTS απαρτίζεται από εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων και νομικούς με την απαιτούμενη εμπειρία διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων σταδίων από την φάση του προελέγχου έως και την ολοκλήρωση κατοχύρωσης εμπορικού σήματος.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Τ : 210 3002876

Ε : Info@trademarkexperts.gr

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.trademarkexperts.gr